ANT stapt uit Klankbordgroep Mondzorgonderzoek

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg gestapt. Dat heeft de ANT per brief laten weten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de uitvoerder van het kostenonderzoek. De maatregelen die worden genomen op basis van het onderzoek, zullen volgens de ANT de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen.

De ANT vindt dat voorafgaand aan te nemen maatregelen eerst een toekomstvisie ontwikkeld moet worden door de mondzorgsector. De vereniging heeft minister Schippers van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om in de tussentijd de maatregelen rond het kostenonderzoek op te schorten.

In eerdere bijeenkomsten met de klankbordgroep mondzorg en in een open brief aan de NZa had de ANT al haar zorgen geuit, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat. Daardoor dag de ANT geen andere mogelijkheid dan het verlaten van de klankbordgroep.


Het kostenonderzoek, bedoeld om de tarieven voor de mondzorg te onderbouwen of herijken, treft volgens de ANT in de huidige opzet geen doel. “Naast de bezwaren over de kwaliteit en onvolkomendheid van het onderzoek, wordt geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in de mondzorgsector,” vindt de ANT. Dat zal volgens de vereniging leiden tot verkeerde conclusies en maatregelen.

De ANT is bang dat de middelmaat in de mondzorg gaat regeren. “Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen?” aldus Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT. De ANT verwacht dat de toegankelijkheid, het maatwerk en de mogelijkheden voor patiënten in het gedrang komen. “Een deel van de kleinere mondzorgpraktijken zal zich op den duur genoodzaakt zien te sluiten en niet alle behandelingen kunnen nog worden aangeboden.”


De ANT wil dat de mondzorgsector in samenspraak met de marktpartijen en de politiek een toekomstvisie ontwikkelt, waaruit blijkt wat de patiënt in de toekomst van mondzorgprofessionals en andere mondzorgpartijen kan verwachten. Op basis daarvan kunnen vervolgens maatregelen genomen worden.

Taakherschikking, preventie, jeugdtandzorg en kwaliteit zullen belangrijke thema’s zijn in een dergelijke toekomstvisie. Daarnaast mogen ook een gedegen onderbouwing van de kosten, een budget dat doelmatig en beheersbaar is en een tariefsysteem dat recht doet aan de keuzevrijheid van de consument en de inspanningen van de mondzorgprofessional zeker niet ontbreken.


De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), herkent de emoties en de argumenten van de ANT, maar heeft besloten wel betrokken te blijven bij het kostenonderzoek. “Juist nu het onderzoek in de cruciale afrondende fase is gekomen, is het van belang om op alle niveaus een vinger aan de pols te houden. Ook geeft deelname aan de klankbordgroep informatie over het denken en handelen van de NZa. Hierdoor kan de NMT de zorgautoriteit beter van repliek dienen, de schaduwanalyse door PwC uit laten voeren en haar leden adequaat informeren.” (bronnen: ANT, NMT)

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.