CAO-voorstellen VLHT

Ook het jaar 2013 was voor de tandtechnische branche een beroerd jaar. Een meerderheid van de tandtechnische bedrijven heeft in alle kwartalen een lagere omzet dan het toch al rampzalige jaar 2012 gerealiseerd. Op langere termijn wordt herstel verwacht en dat zal gepaard gaan met druk op de arbeidsmarkt, met name waar het de ambachtelijke sector en de zorgsectoren betreft. De VLHT wil daarom de ruimte voor de ondernemers om te ondernemen verbeteren. Dit betekent minder regels, minder vastliggende patronen en meer flexibiliteit, ook in de relatie tussen werkgevers en werknemers. De VLHT hecht veel waarde aan een goede opleidingsstructuur ten behoeve van de tandtechnische bedrijven. De vaste kosten die werkgevers nu moeten opbrengen, moeten worden terug gebracht. Dit in het belang van werkgelegenheid en de continuïteit van de bedrijven.

De VLHT zal met onderstaande uitgangspunten de onderhandelingen ingaan.


1. Looptijd: 1 jaar


2. Lonen: De VLHT is van mening dat er, gezien het broze herstel van de economie en de voortdurend slechte gang van zaken in de sector, nog zeer voorzichtig moet worden omgegaan met het collectief laten stijgen van de lonen.


3. Doorbetaling tweede ziektejaar: De VLHT wil dat in het tweede ziektejaar niet 100% loon moet worden betaald. De leden van de VLHT hebben heel duidelijk laten weten dat het volledig doorbetalen van lonen tijdens ziekte van werknemers in het tweede ziektejaar een onaanvaardbare druk op de bedrijfsvoering oplevert en bovendien een negatieve invloed heeft op de motivatie van sommige werknemers om mee te werken aan snelle reintegratie.


4. Vooruitbetaling vakantiegeld: De VLHT heeft in de vorige onderhandelingen aan de orde gesteld dat het vakantiegeld niet vooruit moet worden betaald. Dit punt wordt wederom ter tafel gebracht.
         
5. Reiskostenvergoeding: De IVT-opleiding SVGB/DHTA wordt op een centrale plaats gegeven. Het is voor de bedrijfstak belangrijk dat er een goede opleiding is, die voor iedereen gelijk bereikbaar is. De VLHT stelt voor de reiskostenvergoedingenregeling aan te passen, zodanig dat de vergoedingen voor de leerlingen afstandgerelateerd zijn. Dit leidt ertoe dat alle leerlingen de facto in een gelijke positie terecht komen.


6. Transfersom: Indien een werknemer, die bij een werkgever een opleiding heeft gevolgd, zoals genoemd in artikel 7, lid 2a t/m 2d en binnen een jaar na afsluiting van de opleiding bij een andere werkgever in de branche een arbeidsovereenkomst aangaat, is de nieuwe werkgever verplicht een schadeloosstelling aan de oude werkgever te betalen op basis van de werkelijk geleden 'schade'.


7. IVT-continuïteitsregeling: Introductie van een tijdelijke IVT-continuïteitsregeling waarbij voor een leerjaar waarin minder dan 21 leerlingen hebben ingeschreven een bijdrage wordt gegeven vanuit het Sociaal Fonds voor de Tandtechniek van 2.000 euro per leerling, tot een maximum van zeven leerlingen.


Leden die opmerkingen hebben over het bovenstaande, kunnen dat via het secretariaat aan de onderhandelaars laten weten.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.