Terug

Coronacrisis en vakantierechten (update)

Bij de VLHT zijn de afgelopen weken veel vragen binnengekomen over de vakantiedagen van werknemers, bij voorbeeld over reeds vastgelegde vakanties en over het te verwachten 'stuwmeer' aan vakantiedagen dat in de zomer dreigt te worden opgenomen. En dat is misschien net de periode dat we het heel druk krijgen, omdat er veel achterstallig werk op ons af zal komen, zodra de tandartsen weer aan het werk kunnen. Nu met update over vakantie tijdens corona en risico.

Reeds toegekende vakanties
In de tandtechniek lag het werk een tijd lang vrijwel stil. Daarom lag het niet voor de hand om een reeds toegekende vakantie weer in te trekken. De medewerker moest dus zijn dagen opnemen, ook als hij/zij niet op reis kon. Natuurlijk kan de werkgever coulant zijn, bij voorbeeld ten aanzien van een deel van de opgenomen dagen, maar hij is dat zeker niet verplicht.

Zomervakanties
Een ander probleem is dat veel werknemers in de zomer, zodra de maatregelen worden versoepeld, op vakantie zullen willen gaan. Zeker omdat hun meivakantie min of meer in het water is gevallen.
Art. 20 lid 4 van de cao geeft de werknemer het recht om 15 dagen achtereen op te nemen. De werkgever kan dat dus niet weigeren. Voor de resterende dagen zou de werkgever een beroep kunnen doen op art. 20 lid 5 sub b. Dat bepaalt dat bij de toekenning van de overige dagen het bedrijfsbelang een rol speelt (en geschaad wordt indien te veel mensen vakantie opnemen). Als het dus heel druk is, zou je de werknemers kunnen vragen de dagen die de vijftien te boven gaan op een ander, rustig moment op te nemen.

Flexurenregeling
Daarnaast is nog van belang art. 13 lid 8 van de cao, de flexurenregeling. Dit artikel geeft werkgever het recht geeft om in tijden dat het minder druk is medewerkers verlof te geven om hen dit later, in een drukke periode te laten compenseren met overwerk. Je kunt als tandtechnisch laboratorium besluiten om dat dit jaar te doen, gezien de verwachting dat het na de sluitingsperiode veel drukker zal worden.
Het gaat bij full-timers om 36 uur en voor part-timers om een percentage van dat aantal. In het kort komt het er dus op neer dat full-timers in het najaar kan worden gevraagd om 36 uur over te werken, zonder dat daar salaris tegenover staat. Die 36 uur hebben ze in deze ‘corona-periode’ aan vrije tijd gehad. Zie art. 13 lid 8 van de cao voor de Tandtrechniek voor de volledige tekst.

Op vakantie in het buitenland en risico
Als werkgever kunt u het beste werknemers dringend afraden om naar andere dan de ‘gele’ landen te gaan. In verband met het nóg hogere risico op besmet raken of lange tijd ‘vast’ komen te zitten.
Daarnaast heeft de premier aangegeven dat op vakantie gaan naar het buitenland, ook naar de ‘gele’ landen voor eigen risico is.
Het kan natuurlijk altijd dat een werknemer ziek wordt op vakantie en dan moet hij zich als altijd ziekmelden. Deze ziektedagen gelden niet als vakantiedagen en blijven dus staan.
Komt werknemer echter ‘vast’ te zitten na genezing, of terwijl hij helemaal niet ziek was, maar bij voorbeeld omdat anderen in hetzelfde hotel ziek zijn, dan gelden die dagen niet als ziektedagen en mogen ze dus op zijn vrije dagen in mindering gebracht worden.

Opgebouwde rechten
Werknemers houden natuurlijk hun recht op vakantiedagen. De zogenaamde wettelijke vakantiedagen kunnen tot 1 juli 2021 gebruikt worden. Let op: de vóór 1 januari 2020 opgebouwde wettelijke dagen vervallen op 1 juli 2020. Deze dagen moet de werknemer dus in de huidige coronaperiode opnemen, tenzij werkgever ermee instemt deze dagen langer geldig te maken.

Neemt u in geval van vragen gerust contact op met het secretariaat.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.