Geschiedenis

 

De eerste bekende organisatie van tandtechnici in Nederland is de Nederlandse Tand­technische Vereniging (NTTV), opgericht in 1905 te Rotterdam. Die vereniging stelde zich ten doel het bevorderen van de tandtechniek en het bevorderen van de belangen van de beoefenaren ervan.

De NTTV kende drie soorten leden:
a. personen, die meenden, dat zij gerechtigd waren alle tandtechnische verrichtingen in de mond bij de patiënt te doen. Wetgeving in 1913 en 1920 legde echter vast dat tandheelkundige verrichtingen waren voorbehouden aan de tandarts.
b. tandtechnici in dienst bij een tandarts of bij een werkgever.
c. tandtechnische laboratoriumhouders.

In 1931 ontstond een splitsing: werknemers maakten een start met de oprichting van een eigen vereniging en de NTTV werd steeds meer de club van degenen, die een bevoegdheid om patiënten te behandelen nastreefden. Als reactie hierop richtten de tandtechnische laboratoriumhouders op 31 oktober 1931 de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT) op.
Voorzitter werd dhr. W. Geuzebroek te Haarlem en secretaris werd dhr. C. Limburg. Bij deze personen dient zeker ook genoemd te worden, de heer W.M.N. van Hamond, die al op jeugdige leeftijd een bestuursfunctie bij de VLHT bekleedde. Hij was dé redacteur van het orgaan van de VLHT 'Het tijdschrift voor tandtechniek' en dé stimulator van de vakopleiding.
Op 20 juni 1932 ontving de vereniging Koninklijke goedkeuring.

In het jubileumboek van het 60 jarig bestaan schreef de toenmalige voorzitter de heer J.C. Geuzebroek in zijn voorwoord het volgende:
“Een zestigjarige is veelal over het hoogtepunt van zijn ontplooide activiteiten heen; de pensioen­gerechtigde leeftijd nadert. Niets is minder waar. Voor de VLHT is juist een cruciaal moment aangebroken. Het scheppen van randvoorwaarden en faciliteiten voor onze leden om zich als ondernemers blijvend te kunnen profileren vereist een onvoorwaardelijke keuze voor kwaliteit en zo mogelijk onderlinge samenwerking. Het bestuur, de leden en het secretariaat van de VLHT zullen zich de komende jaren gezamenlijk sterk moeten maken voor een krachtige organisatie, goed management en vakmanschap in het tandtechnisch laboratorium, een duidelijk profilering van ons product door het benadrukken van onze eigen sterke kanten, en het zelfstandig onderhandelen met financiers van gezondheidszorg over de hoogte van een verantwoord tarief. Resumerend heeft de VLHT een indrukwekkende staat van dienst, maar desondanks - of juist daarom - een nog langere weg te gaan. Op naar een volgend jubileum!”

Ereleden van de vereniging

Dhr. P.C.M. (Piet) Duijndam
Dhr. J.C. (Hans) Geuzebroek (†)
Dhr. R.S.Tj. (Roelof) Gerding
Dhr. H. (Hans) Hoeve
Dhr. E. (Erik) Kruiderik (†)
Mevr. I. (Ineke) Messelink-van Dijl (†)
Dhr. W. (Wim) Mulder
Dhr. A.W.J. Rodenburg
Dhr. F.H.A.J. (Friedrich) de Rek (†)

Leden van verdienste van de vereniging
Dhr. M. (Martin) van de Born.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.