Branche informatie

SBI-code
Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Achtergrondinformatie over de SBI vindt u op de website van het CBS.
De SBI-code van de bedrijfstak tandtechniek is 32501.

Pensioenstelsel
Op www.pfzw.nl vindt u alle informatie betreffende het pensioenfonds. Wij adviseren u, om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor werkgevers op die site.
De deelneming in de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verplicht gesteld voor de hieronder gedefinieerde werkgevers en werknemers.

Werkgever in de tandtechniek is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
. zich in hoofdzaak richt op het vervaardigen en/of repareren van tandtechnische werkstukken;
. zich niet in hoofdzaak richt op het vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken, maar wel in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten verricht in de mondzorg, alleen geldend voor zijn werknemers die hoofdzakelijk tandtechnische werkstukken vervaardigen en/of repareren.

Onder tandtechnische werkstukken worden verstaan alle werkstukken bestemd voor regulering, vervanging of herstel van gebitselementen, zoals kronen, bruggen, (frame)protheses en regulatie-apparatuur.

Ter verduidelijking:
. vaste constructies (kroon- en brugwerk, (nood-) kronen, bruggen)
. uitneembare constructies, (prothese, frames, gebitsbeschermers, splinten, MRA, snurkbeugels)
. regulering (orthodontische apparatuur, beugels).

Het gaat enkel om die werkstukken die bijdragen aan functieherstel of het esthetisch eindproduct, niet zijnde halffabricaten. Implantaten, steggen, kapjes, onderstructuren (niet zijnde kale frames), lepels, beetplaten zijn wel onderdeel van het tandtechnische werkstuk, maar zijn halffabricaten en daarmee geen tandtechnisch werkstuk in deze definitie.

CAO
De CAO voor de Tandtechniek heeft als nummer 427. Op dit moment is de CAO niet algemeen verbindend verklaard, reden waarom deze slechts geldt voor de leden van de VLHT en de NWVT en hun werknemers.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Werkgevers in de tandtechniek, die personeel in dienst hebben, zijn verplicht een RI&E op te stellen. De VLHT heeft een website laten ontwikkelen waarmee leden gemakkelijk kunnen nagaan aan welke eisen zijn reeds voldoen en aan welke nog niet en waarmee zij een zogenaamd Plan van Aanpak kunnen opstellen. Leden van de VLHT krijgen op verzoek gratis toegang tot de RI&E website.

Medical Device Regulation (MDR)
Op 26 mei 2021 trad de MDR in werking. Deze vervangt het Besluit Medische Hulpmiddelen. De MDR is voornamelijk gericht op producenten van grondstoffen en materialen maar heeft ook gevolgen voor de tandtechnisch laboratoria. Een van de eisen is dat u een kwaliteitssysteem hanteert.
Binnen de VLHT kennen we de Code van de Tandtechniek als kwaliteitssysteem. Alle leden hebben deze code enkele jaren geleden al ontvangen. Nieuwe leden ontvangen de code als onderdeel van de ledenmap.
Voor leden is tevens een werkbestand ontwikkeld, waarmee zij de code eenvoudig puntsgewijs kunnen doornemen en kunnen markeren welke aspecten van de bedrijfsvoering nog verbetering behoeven. Het werkbestand kan opgevraagd worden bij het secretariaat.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.