Privacyverklaring van de VLHT

Datum: 30 juli 2018
Versie: B
Van: Paul Schmitz

 

Vooraf

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacybeleid VLHT

De VLHT is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Via onze website bieden wij informatie en enkele diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. We werken daarbij samen met andere bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:  024-3736440

E-mail: via het contactformulier op onze website www.vlht.nl

Post: VLHT, Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam;
 • lidnummer;
 • bedrijfsnaam en -adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • functie;
 • geboortedatum (alleen bestuursleden);
 • geslacht;
 • CV (alleen sollicitanten);
 • dieetvoorkeuren (t.b.v. bijeenkomsten);
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
 • logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • persoonlijke NAW-gegevens;
 • gegevens over uw lidmaatschap van de VLHT;
 • correspondentie per mail of per post
 • technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten te verwerken;
 • om uw aanmelding voor een activiteit te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken of u te benaderen over uw vraag of klacht;
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze leden;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Zo geven we uw adresgegevens door aan het postbedrijf om post bij u te bezorgen en staan uw bedrijfsgegevens op de website.

Ook worden enkele van uw gegevens ingevoerd in de financiële administratie, die op een extern platform draait.

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Profilering en cookies

Onze website kan gebruik maken van cookies.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren en daarna, om vragen achteraf te kunnen beantwoorden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor inzage in de gegevens die we van u verwerken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VLHT via de volgende gegevens:

VLHT, Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen (alle stakeholders)

info@vlht.nl (alleen leden).

Van de leden wordt een gedeelte van de gegevens opgeslagen op de website. Leden kunnen zelf die gegevens controleren door in te loggen op hun account.

Voor niet-leden: om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 30 juli 2018.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.