Belangenbehartiging

 

Werkgeversorganisatie
De VLHT neemt al tientallen jaren deel aan het CAO-overleg. In de loop der jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd. Per 1 juli 2018 heeft er een aanpassing van de CAO tandtechniek plaatsgevonden, mede inhoudend een salarisstijging per 1 januari 2019. Het jaar 2019 wordt gebruikt voor een grotere herziening van de CAO.

Platform Tandheelkunde en Tandtechniek
De VLHT is gesprekspartner van de beroepsverenigingen van Tandartsen (KNMT en ANT) en tandprothetici (ONT) en de andere brancheverenigingen, waarbij overleg plaatsvindt over onder meer leveringsvoorwaarden, financiering en tandtechnische aangelegenheden. Ook is de VLHT regelmatig in gesprek met de overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot arbo-wetgeving, milieuwetgeving, belastingzaken, het Besluit Medische Hulpmiddelen e.d.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
De VLHT heeft voor haar leden verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Over deze voorwaarden hebben wij overeenstemming bereikt met de KNMT. Naar verwachting zullen de voorwaarden in 2019 gemoderniseerd worden.

Vakopleiding 
Voor een goede invulling van het tandtechnisch onderwijs-programma is een goede communicatie tussen de branche en de opleiding onontbeerlijk. De VLHT heeft regelmatig contact met het schoolmanagement van van de DHTA te Utrecht.

Brancheoverleg 
Regelmatig vinden er besprekingen plaats met o.a. de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT).

Gebitswijzer 
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum heeft de VLHT een boek uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht. Dit is in de jaren zeventig al eens gedaan met de uitgave 'Zicht op tanden'. Dit overzicht van tandtechnisch werk werd door tandartsen graag gebruikt bij de voorlichting aan de patiënt/consument, maar was helaas uitverkocht. Dankzij de royale steun van het Hoofdbe­drijfsschap Ambachten (HBA) en de sponsors hebben we dit boek in een nieuw jasje kunnen steken en opnieuw uit kunnen geven. 
De gedachte achter de uitgave is tweeledig:
Het boek is zeer geschikt voor tandartsen om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten. De presentaties staan los van de diverse systemen en productnamen die verkrijgbaar zijn. Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de bijdrage van de tandtechnicus in de tandheel­kundige zorg. Nu vindt dat werk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendmaking van het beroep tandtechnicus.

Ook u kunt in het bezit komen van deze fraaie klapper. Ze zijn bij het secretariaat verkrijgbaar voor € 25,-- per stuk, inclusief verzendkosten. Leden ontvangen een korting van € 15,-- per boek. U kunt de Gebitswijzer bestellen via het kopje 'VLHT/Uitgaven'.

 

Informatievoorziening

 

Door middel van deze vernieuwde website en onze digitale nieuwsbrief voorzien we u regelmatig van actuele informatie.

Tenminste een maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarvoor wij alle leden uitnodigen. Tijdens de ledenvergadering telt ook uw stem. Deze vergaderingen worden zoveel mogelijk georganiseerd bij relaties van de VLHT. De gastheer neemt daarbij een gedeelte van het programma voor zijn rekening. Uiteraard is er dan voldoende gelegenheid om op informele wijze met collega´s te praten.

En heeft u dan toch nog vragen? Belt u dan het secretariaat!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.