Terug

Principeakkoord over een nieuwe Cao Tandtechniek

Het bestuur van de VLHT is verheugd dat er een principeakkoord is bereikt over een nieuwe, tweejarige Cao Tandtechniek. Deze overeenkomst is gesloten na lange onderhandelingen tussen de werkgeversorganisaties in de tandtechniek (NWVT, ONT en VLHT) en de werknemersorganisaties (de Unie en CNV Vakmensen). De volledige tekst van de Cao zal naar verwachting medio mei vastgesteld worden en onder de leden verspreid. De nieuwe salarisschalen liggen al vast.

Deze Cao geldt voor leden van de bovengenoemde werkgeversorganisaties en hun medewerkers. Daarnaast zal er een zogenoemde algemeenverbindendverklaring (AVV) worden aangevraagd voor de tandtechnisch branche, om deze Cao ook voor alle andere medewerkers in onze sector te laten gelden.

De nieuwe Cao zal beter leesbaar worden, aan de nieuwe wetgeving voldoen en juridisch correct zijn. De nieuwe salarissenschalen per 1 mei zijn recentelijk vastgesteld en zijn al te downloaden vanaf onze website onder downloads/Cao Tandtechniek (na inloggen). De definitieve tekst van de Cao volgt later.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de nieuwe Cao. Totdat de Cao definitief is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Het bestuur van de VLHT is ervan overtuigd dat de tandtechnische branche hiermee weer over een moderne én goede Cao beschikt!

 

Hoofdpunten nieuwe Cao Tandtechniek


Looptijd

1-1-2022 tot en met 31-12-2023.

 

Salaris

Salarissen worden verhoogd per:

1-5-2022 met 2,0%

1-1-2023 met 2,5%

 

Overwerk

Zodra een medewerker nog zeven jaar verwijderd is van zijn pensioenleeftijd, hoeft hij/zij nog maar maximaal 38 uur per half jaar over te werken. Alleen in onderling overleg kan van dat maximum worden afgeweken. Werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1960 kunnen helemaal niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk.

 

Vakantietoeslag

Momenteel ontvangt elke medewerker in mei het volledige vakantiegeld over het betreffende kalenderjaar. Dat betekent dat het vakantiegeld deels wordt vooruitbetaald, hetgeen tot de consequentie leidt dat werknemers die in de tweede helft van een kalenderjaar uit dienst gaan, het te veel uitgekeerde vakantiegeld moeten terugbetalen.

Om dit te voorkomen, zal in mei 2024 het vakantiegeld berekend worden over het loon van 1-1-2024 tot en met 31-5-2024. Vanaf 2025 wordt het vakantiegeld dan jaarlijks in mei betaald over de periode van 1-6 van het voorgaande jaar tot en met 31-5 van het lopende jaar.

 

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte wordt het loon nu in principe doorbetaald voor 100% in het eerste jaar en en voor 90% in het tweede jaar. De nieuwe afspraak is dat werkgevers de medewerkers, bij wie er geen herstel binnen twee jaar verwacht wordt, tot 100% blijven betalen. Ook de medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, krijgen 100% loon over de gewerkte uren.

In de overige gevallen geldt voor medewerkers die na 1-6-2022 langdurig ziek worden:

1.      Eerste 6 maanden 100% van het brutosalaris

2.      Vanaf 7 tot en met 12 maanden 90% van het brutosalaris

3.      Vanaf 13 tot en 18 maanden 80% van het brutosalaris

4.      Vanaf 19 tot en met 24 maanden 70% van het brutosalaris.

 

Pensioenpremie

Werkgever betaalt op dit moment 2/3 deel van de (25,5%) pensioenpremie. Werknemer betaalt 1/3 deel. In het geval de premie van het pensioenfonds hoger wordt dan 27%, kan het deel boven de 27% voor maximaal de helft (1/2) door de werkgever op de loonstrook van de werknemer worden ingehouden.

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.