Terug

Corona, en wat nu? Update 2

Het coronavirus slaat hard toe. Niet alleen de bevolking maar ook een groot deel van het bedrijfsleven wordt hard getroffen. Omdat de meeste tandartsen alleen nog maar acute zorg leveren, raakt ook bij de tandtechnisch laboratoria de orderportefeuille snel leeg. Hieronder vindt u enkele tips om met deze situatie om te gaan en verliezen te beperken. (Update 2 d.d. 1 april.)


1. Uitstel van betaling belastingen en betalingsonmacht melden

Ondernemers die in de financiële problemen komen, kunnen de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de belastingen (loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens direct de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en er moet een verklaring bij. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de verklaring binnen twee weken kan worden nagestuurd.
In dit kader worden verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen geschrapt en is de invorderingsrente verlaagd naar 0,01 procent.
Let op! Vergeet niet een eventuele melding betalingsonmacht te doen, zodat de bestuurders niet privé aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting, loonheffingen, pensioenpremies, e.d.

2. Werktijdverkorting aanvragen (NOW)
Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling voor werktijdverkorting (WTV). Deze laatste is op maandag 23 maart stopgezet. De overheid heeft een nieuwe regeling bedacht, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
U komt in aanmerking voor een uitkering als u tenminste 20% omzetverlies lijdt. U zult moeten toezeggen dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zult vragen voor uw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).
De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.

Aanvragen is vanaf 6 april mogelijk, de overheid is nog bezig met de voorbereiding van het digitale loket. Kijk ook hier voor meer informatie en (binnenkort) aanvragen.

3. Beheers kosten en/of herstructureer kosten
Minder inkomsten (in onze branche zullen de omzetten naar bijna nul gaan), maar de uitgaven lopen wel door. Breng in kaart hoe uw vermogen momenteel wordt ingezet en wat de huidige en de toekomstige liquiditeitspositie is. Er zal in de komende periode veel van uw eigen vermogen en de liquiditeit van uw bedrijf gevraagd worden.

4. Financieringen en rekening-courantkredieten
Ondernemers willen juist nu uitstel van aflossingen of een ruimere financiering en rekening-courant. De overheid staat garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen. 

5. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Met deze regeling kunnen kleine zelfstandigen die door de crisis onder het sociaal minimum komen een uitkering van maximaal 1.500 euro netto per maand krijgen. Voor alleenstaande zelfstandigen is het bedrag maximaal 1.050 euro. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de crisis: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.
Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Voor deze uitkering moet u zich wenden tot uw gemeente.

6. Beleidsregel tegemoetkoming Ondernemers (TOGS)
Voor ondernemingen die volgens het kabinet het hardst zijn geraakt door de crisis, is eenmalig een bedrag van 4.000 euro beschikbaar. 
De tandtechniek valt momenteel nog niet onder deze regeling; onze branche staat namelijk nog niet bij de in de regeling genoemde SBI-codes. De VLHT probeert zijn invloed aan te wenden om de regeling ook van toepassing te laten verklaren op de tandtechnische sector.

7. Uitstel afdracht premie pensioenfonds
Indien u liquiditeitsproblemen heeft, dan kunt u het PGGM verzoeken om uitstel van de afdracht van pensioenpremies. U dient dat wel vooraf aan te vragen. Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

8. Uitstel waterschapsbelastingen
Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.

9. Contractuele verplichtingen
Het kan zijn dat door de gevolgen van het virus een ondernemer bepaalde contractuele afspraken niet meer kan nakomen. Probeer proactief klanten of relaties waar dit zou kunnen spelen te informeren en te ondersteunen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Wellicht biedt het contract (en/of de algemene voorwaarden) met uw leverancier of afnemer ook een opening om afspraken te herzien of aan te passen.

10. Verlaag voorlopige aanslagen
De voorlopige aanslagen 2020 zijn wellicht te hoog vastgesteld. Overleg dit met uw accountant. Dit levert direct extra cash op.

11. Verlaag het gebruikelijk dga-loon
Het gebruikelijk loon van een dga moet op jaarbasis voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld de minimale 46.000 euro per jaar. Nu hoeft dit niet per maand één twaalfde deel te zijn. U mag ook in december alsnog het juiste bedrag verlonen. Om liquiditeit te besparen de komende periode kan een dga besluiten zijn loon te verlagen en hiermee de liquiditeitsbehoefte te verplaatsen. Later dit jaar, als de crisis hopelijk op zijn retour is, kan besloten worden om het loon op jaarbasis aan te passen.

12. Kinderopvang
Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen in tegenstelling tot anderen nog wel terecht bij de kinderopvang. Wellicht kunt u als ouder een beroep doen op deze regeling als u moet werken vanwege een spoedeisende situatie. Klik hier voor meer informatie over cruciale beroepen.

13. Tandartsen bezoeken
Juist nu kan het een goed moment zijn om een afspraak te maken met uw klanten over de samenwerking. Er zullen tandartsen zijn die dat in deze tijd niet willen, maar onze indruk is dat er ook tandartsen zijn die hiervoor nu juist wel ruimte willen vrij maken. Misschien om wat uitgebreidere behandelplannen bespreken.

14. Code voor de Tandtechniek
De Code voor de Tandtechniek van de VLHT is een hulpmiddel voor uw bedrijf om aan kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. U kunt deze tijd gebruiken om de code er weer eens bij te pakken en te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet. Het hebben van een kwaliteitssysteem wordt steeds belangrijker in de tandheelkunde en dus ook in de tandtechniek. Het is ook een voorwaarde binnen de MDR.

15. RI&E 
Heeft u personeel en heeft u de RI&E nog niet op orde? Benut deze periode dan om een plan van aanpak te maken. De VLHT heeft een web-based tool, waarmee u dat makkelijk en efficiënt kunt doen. Klik hier voor meer informatie.

16. Ga langs bij een collega
Tandtechnici zoeken elkaar niet makkelijk op, maar uw collega’s van de VLHT zitten in hetzelfde schuitje. Samen weet/kun je meer. En het gesprek hoeft natuurlijk niet alleen maar over de crisis te gaan. Misschien kunt u na de crisis ook iets voor elkaar betekenen. Bewaar wel voldoende afstand!

De komende dagen komt er wellicht nog meer concrete informatie over de diverse regelingen. We houden u op de hoogte en wensen u veel sterkte in de komende tijd!

DE VERENIGING VAN LABORATORIUMHOUDENDE TANDTECHNICI (VLHT) IS IN 1932 GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT EN HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN VAN DE PROFESSIONELE BELANGEN VAN DE ONDERNEMINGEN IN DE TANDTECHNISCHE BRANCHE IN NEDERLAND IN HET ALGEMEEN EN VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING IN HET BIJZONDER.
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.